Facebooktwitterlinkedinmail

Την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιβολής κατασχέσεων σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου, την εφαρμογή ενός νέου συστήματος εξόφλησης φορολογικών οφειλών σε μηνιαία αντί σε ετήσια βάση, την δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, την απλοποίηση των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης του ΦΠΑ, τον πλήρη διαχωρισμό των ελεγκτικών υπηρεσιών που τίθενται υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες που υπάγονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και πλήθος άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων για την βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και την βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης των δημοσίων εσόδων περιλαμβάνει η συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές για την επικαιροποίηση του Μνημονίου.
Αναλυτικά, οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η ελληνική πλευρά – στο πλαίσιο της συμφωνίας για την επικαιροποίηση του Μνημονίου ΙΙΙ – για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, είναι οι εξής
Ως προαπαιτούμενες ενέργειες, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει: 1) Να έχουν υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της συμμόρφωσης κατά τη δήλωση της φορολογητέας ύλης και της συμμόρφωσης κατά τις πληρωμές των αναλογούντων φόρων. 2) Να έχουν εγκρίνει νομοθεσία για την προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών. Η νομοθεσία αυτή θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα για την υποχρεωτική εγκατάσταση μηχανημάτων POS από κάθε κατηγορία επαγγελματιών και επιχειρήσεων ανάλογα με το προφίλ τους όσον αφορά στη διάπραξη φοροδιαφυγής, ώστε στην πρώτη κατηγορία επαγγελματιών και επιχειρήσεων (που έχουν προσδιοριστεί ως υψηλού ρίσκου όσον αφορά τη φοροδιαφυγή) να υπερβεί το 80% το ποσοστό του εξοπλισμού POS έως τον Ιούνιο του 2017. Για την περαιτέρω βελτίωση της συμμόρφωσης, η κυβέρνηση θα επιδιώξει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών (μέσω ηλεκτρονικών μεταφορών χρηματικών ποσών και μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών) και τη μείωση της χρήσης μετρητών και επιταγών και θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στα θεσμικά όργανα σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του. Οι ελληνικές αρχές θα υποβάλουν στα θεσμικά όργανα προτάσεις για πρόσθετα κίνητρα, με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Αυτά τα πρόσθετα κίνητρα θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα και δεν θα πρέπει να δημιουργούν δημοσιονομικό κίνδυνο. Οι ελληνικές αρχές θα ενημερώνουν τακτικά το σχέδιο δράσης για την προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών και θα το εφαρμόζουν. Θα λάβουν δε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να θέσουν σε λειτουργία τη λαχειοφόρο αγορά (λοταρία) των αποδείξεων που περιλαμβάνουν ΦΠΑ μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το σχέδιο συμμόρφωσης, κυρίως λαμβάνοντας απόφαση για τη δημιουργία της διευθύνουσας επιτροπής και της ομάδας εργασίας έως τον Μάιο του 2017. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) θα εκπονήσει πριν από το τέλος Ιουλίου 2017 τον επιχειρησιακό οδικό χάρτη που συντάχθηκε υπό την καθοδήγηση αυτών των οργανισμών και τη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής. Οι ελληνικές αρχές θα προμηθευτούν ή θα μισθώσουν το λογισμικό αξιολόγησης κινδύνου που θα επιτρέψει την ουσιαστική αύξηση της ανίχνευσης της απάτης καρουζέλ. Το λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2017. Έως τον Ιούνιο του 2017, η αποτελεσματικότητα της τηλεφωνικής μονάδας φορολογικής συμμόρφωσης θα πρέπει να έχει αυξηθεί, κυρίως μέσω της αύξησης του προσωπικού. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία με στόχο να μειώσουν σημαντικά την επιβάρυνση των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. από την ενασχόλησή τους με το απόθεμα των υποθέσεων για τις οποίες έχουν ήδη παραταθεί οι προθεσμίες των παραγράφων, επαναλαμβάνοντας την εφαρμογή του κοινού ορίου παραγραφής στις περιπτώσεις αυτές ή, ανάλογα με την περίπτωση, εάν οι υποθέσεις έχουν επιλεγεί για έλεγχο κατά προτεραιότητα μέσω αξιολόγησης κινδύνου, επιτρέποντας τον έλεγχο πέραν του συνήθους ορίου παραγραφής μόνο εάν υπάρχει υποψία ποινικής φορολογικής απάτης. Η νομοθεσία αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι αρχές θα δεσμευτούν να μην επιτρέψουν καμία παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και να παράσχουν εγκαίρως την απαραίτητη πληροφόρηση για να ενθαρρύνουν τους φορολογούμενους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δήλωσης των φορολογητέων εισοδημάτων τους έως την προβλεπόμενη προθεσμία. Βελτίωση των μεθόδων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής Ως προαπαιτούμενες ενέργειες, οι ελληνικές αρχές: 1) Θα εκπονήσουν έγγραφο πολιτικής για την αποσαφήνιση των κύριων αξόνων και του χρονοδιαγράμματος της μεταρρύθμισης για τη βελτίωση του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ της δικαιοσύνης και της φορολογικής διοίκησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής υψηλού επιπέδου με στόχο τον εξορθολογισμό των ανταγωνιστικών και αλληλοεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων· 2) Θα εγκρίνουν νομοθεσία: (α) για να καταστήσουν τις αρμοδιότητες του οικονομικού εισαγγελέα (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 17 Α του Ν. 2523/1997) συνεπείς με την ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής για τα δημόσια έσοδα (β) για να επιτρέψουν στους εισαγγελείς να στέλνουν πληροφορίες στη φορολογική διοίκηση (στην Α.Α.Δ.Ε.) σαν μια απλή πληροφόρηση χωρίς να την δεσμεύουν, αφήνοντας στη φορολογική διοίκηση (στην Α.Α.Δ.Ε.) τη διακριτική ευχέρεια για το τι πρέπει να κάνει σχετικά με τις πληροφορίες (άρθρο 43, 4) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή / και άρθρο 25 του κώδικα δεοντολογίας των δικαστών) και (γ) για να εξαιρεθεί η φορολογική διοίκηση και το προσωπικό της από την υποχρέωση να λαμβάνουν και να εκτελούν εντολές των Οικονομικών Εισαγγελέων για τη διενέργεια ελέγχων και ερευνών. Η παραπάνω νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2017 μετά την ίδρυση της κατάλληλης ελεγκτικής και ερευνητικής δομής που θα βρίσκεται υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων. Οι ήδη εκδοθείσες εισαγγελικές εντολές για έλεγχο, οι οποίες ακόμη εκκρεμούν και δεν έχουν προτεραιοποιηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. θα επιστρέψουν στους εισαγγελείς περί το τέλος Δεκεμβρίου 2017. Το νέο σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι τον Ιούλιο. Το ανωτέρω έγγραφο πολιτικής για τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής θα αποσαφηνίσει τους αντίστοιχους ρόλους του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και του συστήματος φορολογικής διοίκησης. Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη σχέση Οικονομικών Εισαγγελέων και Α.Α.Δ.Ε. θα είναι, ειδικότερα, οι εξής: α) Η νομοθεσία θα διασφαλίζει ότι οι αρμοδιότητες του οικονομικού εισαγγελέα είναι συνεπείς με την ανεξαρτησία της Α.Α.Δ.Ε. β) Το έγγραφο πολιτικής θα διασφαλίσει ότι το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης θα επικεντρώνεται στην καταπολέμηση ενός περιορισμένου αριθμού σημαντικών υποθέσεων ποινικά κολάσιμης φορολογικής απάτης, με σκοπό να φέρει τις υποθέσεις αυτές σε τελική δικαστική απόφαση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. γ) Οι αρχές θα παράσχουν ειδικούς πόρους οι οποίοι θα τεθούν υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του οικονομικού εισαγγελέα, με αποστολή να ασχολείται με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις φορολογικής απάτης υψηλού επιπέδου και την εκτέλεση των εντολών των εισαγγελέων στον τομέα αυτό. Αυτοί οι πόροι δεν θα βρίσκονται στην Α.Α.Δ.Ε. Οι εν λόγω πόροι θα εξασφαλίζουν επαρκή αριθμό ελεγκτών και άλλου ειδικευμένου προσωπικού. Καμία νέα εντολή εισαγγελέα δεν θα σταλεί στην Α.Α.Δ.Ε. δ) Το έγγραφο πολιτικής θα προτείνει λύσεις για τη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων των εισαγγελέων (σ.σ. των εκκρεμών εισαγγελικών παραγγελιών για ελέγχους σε οικονομικά ισχυρούς φορολογούμενους που περιλαμβάνονται στις γνωστές λίστες) ε) Οι κανόνες σχετικά με τις καταγγελίες θα επανεξεταστούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο σχετικές και τεκμηριωμένες καταγγελίες θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. στ) Θα τεθεί σε εφαρμογή μηχανισμός συντονισμού, υπό την αιγίδα των οικονομικών εισαγγελέων και των εισαγγελέων διαφθοράς και μεταξύ της φορολογικής διοίκησης, της νέας μονάδας και των λοιπών υπηρεσιών έρευνας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών, η ιεράρχηση και η αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμένοι πόροι και η αποφυγή της παράλληλης διερεύνησης σε υποθέσεις στις οποίες έχουν ξεκινήσει ή βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για ποινικά κολάσιμα οικονομικά εγκλήματα. ζ) Οι αρχές θα καταργήσουν τις νομικές διατάξεις που επιτρέπουν στους εισαγγελείς να απαιτούν από την Α.Α.Δ.Ε. να διενεργεί ελέγχους και ενέργειες έρευνας και θα εγκρίνουν νομοθεσία που θα επιτρέπει στην Α.Α.Δ.Ε. να ενεργεί επιλεκτικά σε εισαγγελικές παραγγελίες που έχουν προηγουμένως ληφθεί. Μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Οι ελληνικές αρχές θα καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που θα βασίζεται σε μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρχών, η οποία θα περιλαμβάνει: Α) Ταυτοποίηση των αδήλωτων καταθέσεων, ελέγχοντας συναλλαγές σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, Β) Αιτήματα στα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες και τον τρόπο εκμετάλλευσης των δεδομένων, Γ) Επιδίωξη εργασίας με τεχνική βοήθεια στη φορολογική διοίκηση και πλήρη αξιοποίηση των πόρων για τη δημιουργία ικανοτήτων · Δ) Δημιουργία μητρώου περιουσιακών στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε. σε στενό συντονισμό με το σημερινό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να βελτιωθεί η παρακολούθηση · Ε) Συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξης του φόρου επί των εισοδημάτων που αποκτούν οι υπεράκτιες εταιρίες Στ) Εγχώρια ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Μονάδας Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FIU) και της φορολογικής διοίκησης για την καλύτερη υποστήριξη των φορολογικών αρχών στη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την ενημέρωση της στρατηγικής φορολογικού ελέγχου και τη διευκόλυνση της είσπραξης οφειλών. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τη δημοσίευση, των μηνιαίων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις υποθέσεις της Μ.Χ.Π. που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. και των αποτελεσμάτων τους. Οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για τη δημιουργία κεντρικού μητρώου πληροφοριών σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία νομικών προσώπων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες αρχές έχουν πρόσβαση σε επαρκείς, ακριβείς και τρέχουσες πληροφορίες, σύμφωνα με το πρότυπο της Task Force Financial Action (μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2017). Οι αρχές θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και θα προτείνουν ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα χρησιμοποιεί κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων στους ελέγχους των Ελλήνων φορολογουμένων που ασχολούνται με τη μετατόπιση των κερδών μέσω της χειραγώγησης των τιμών μεταβίβασης ή της αποφυγής του καθεστώτος Μόνιμης Εγκατάστασης. Προκειμένου να μειωθούν οι περιττές διαφορές, οι αρχές θα ενισχύσουν τη μονάδα επίλυσης διαφορών παρέχοντας μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 ένα σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. Βελτίωση της συλλογής δημόσιων εσόδων και διαχείριση των οφειλών Για να βελτιωθεί η είσπραξη των φορολογικών οφειλών, οι αρχές θα παράγουν μια εθνική στρατηγική είσπραξης, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 1) Την προμήθεια λογισμικού που θα επιτρέπει την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών, συμπεριλαμβάνοντας κυρίως την πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία κατάσχεσης. 2) Αν χρειαστεί, την ενδεχόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας με τη θέσπιση σαφών κριτηρίων μη είσπραξης για να καταστεί δυνατή η διαγραφή των μη εισπράξιμων φορολογικών απαιτήσεων, η οποία θα εφαρμοστεί έως τον Μάιο του 2017, 3) Αξιολόγηση της αντιμετώπισης των οφειλετών που μεταφέρουν χρέη σε δημόσιους πιστωτές και τροποποίηση της νομοθεσίας, όπου είναι αναγκαίο, για να επιτραπεί η αναδιάρθρωση του χρέους με στόχο την αποκατάσταση της οικονομικής βιωσιμότητας του οφειλέτη, η οποία θα εφαρμοστεί έως τον Ιούλιο του 2017, 4) Επανεξέταση και τροποποίηση των κανόνων του καθεστώτος παραγραφής για την είσπραξη, προκειμένου να θεσπιστούν αυστηρότερες απαιτήσεις για την αποφυγή διαδοχικών διακοπών και επεκτάσεων πέραν του εύλογα αναγκαίου, 5) Μια μελέτη σχετικά με τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός συστήματος τακτικής μηνιαίας πληρωμής με αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά μέσα για τους φόρους που καταβάλλουν μεμονωμένοι φορολογούμενοι θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2017. 6) Δημοσίευση του επικαιροποιημένου ετήσιου καταλόγου των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017. 7) Δεσμεύσεις για την αναθεώρηση και τροποποίηση, έως τον Οκτώβριο, του νομικού πλαισίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για τις ενέργειες και τις δράσεις που στρέφονται ανεπιφύλακτα κατά των προσώπων που ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για τα νομικά πρόσωπα. 8) Τη δέσμευση – που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων στις πληρωμές τους – να μην εισαχθούν νέα σχήματα ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής οφειλών σε δόσεις ή άλλα προγράμματα αμνηστίας ή διακανονισμού ούτε να παραταθούν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις και να ληφθούν άμεσα αναγκαστικά μέτρα όσον αφορά τους οφειλέτες που αποτυγχάνουν να πληρώσουν εγκαίρως τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τη στρατηγική είσπραξης όπως συμφωνήθηκε. Οι αρχές θα λάβουν απόφαση καθορίζοντας κριτήρια για την ταξινόμηση των φορολογουμένων σύμφωνα με την ικανότητα πληρωμής τους. Οι αρχές θα ξεκινήσουν μια διαδικασία που θα εξασφαλίζει την ταξινόμηση των μεγάλων οφειλετών βάσει της ανάλυσης οικονομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητάς τους, ξεκινώντας από τους οφειλέτες της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και του Κέντρου Ενιαίας Συλλογής Χρέους Εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης (KEAO). Μια εσωτερική εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και μια εγκύκλιος του επικεφαλής του Ε.Φ.Κ.Α. θα καθορίσει τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας και της ικανότητας πληρωμής των μεγάλων οφειλετών μέχρι τον Μάιο του 2017. Μετά την έναρξη λειτουργίας της ταξινόμησης και όχι αργότερα, από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης και το KEAO θα ολοκληρώσουν μια έκθεση που θα ταξινομεί τους μεγάλους οφειλέτες και θα προτείνει λύσεις. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης. Οι αρχές θα εκπονήσουν, έως τον Μάιο του 2017, έγγραφο πολιτικής σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα για την καταπολέμηση της τακτικής αύξησης του δημόσιου φορολογικού χρέους. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και βελτίωση της τελωνειακής απόδοσης Ως προαπαιτούμενη δράση, οι αρχές θα υιοθετήσουν τη στρατηγική κατά της παράνομης διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Θα καταρτίσουν σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου και θα παράγουν χρονοδιάγραμμα για την πλήρη στελέχωση και τον πλήρη εξοπλισμό όλων των κινητών μονάδων ελέγχου το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2017. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τη στρατηγική για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τους. Θα αναφέρουν την πρόοδο σε τριμηνιαία βάση. Η εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου θα περιλαμβάνει την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης που έχει εκδοθεί για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων καθώς και τα μέτρα για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών) και για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών. Από την άποψη αυτή, οι αρχές θα εγκαταστήσουν και θα λειτουργήσουν το Κέντρο Επιχειρησιακού Συντονισμού κατά του λαθρεμπορίου λαθραίων προϊόντων μέχρι τον Ιούνιο του 2017, διασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως στελεχωμένο, ότι το ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής είναι σε πλήρη λειτουργία και ότι έχει συμφωνηθεί λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο. Το διαλειτουργικό σύστημα πληροφορικής θα έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2017. Οι αρχές θα καταγράψουν επίσης τον εξοπλισμό και την άδεια αποθήκευσης, τις εταιρείες και τους ιδιώτες μέχρι την ίδια ημερομηνία. Οι αρχές θα προτείνουν έως τον Απρίλιο του 2017 ένα σχέδιο δράσης για την προμήθεια ενός αποτελεσματικού συστήματος σήμανσης καυσίμων το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Ιανουάριο του 2019. Οι αρχές θα αγοράσουν έως το Φεβρουάριο του 2017 σαρωτές για να εξοπλίσουν τους τρεις κύριους διεθνείς λιμένες. Οι σαρωτές θα είναι πλήρως λειτουργικοί έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Οι αρχές θα εγκρίνουν έως τον Ιούνιο του 2017 νομοθεσία για την ενίσχυση της ευθύνης των εγχωρίων καπνοβιομηχάνων έναντι των διανομέων τους μέσω συμφωνιών εφοδιαστικής αλυσίδας που θα εφαρμοστούν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Για να βελτιωθεί η τελωνειακή απόδοση, οι αρχές, με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων θα επικαιροποιήσουν τον οδικό χάρτη για τη διευκόλυνση του εμπορίου για το ενιαίο εθνικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του εξορθολογισμού των διαδικασιών πριν από τον τελωνισμό, και θα υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή. Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως την τελωνειακή αναδιοργάνωση, ιδίως με τις κινητές μονάδες ελέγχου και τα περιφερειακά κέντρα να χρηματοδοτούνται, να εξοπλίζονται και να στελεχώνονται πλήρως μέχρι τον Οκτώβριο του 2017
dikaiologitika.gr