Facebooktwitterlinkedinmail

Ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας διαπιστώνει ότι η Τουρκία «τείνει χείρα φιλίας προς την Ελλάδα» και προσθέτει ότι δεν μπορεί να το αρνηθούμε! Το είπε σε συνέντευξη του στο Πρώτο Θέμα και για να το αιτιολογήσει είπε ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε παραβιάσεις και υπερπτήσεις!

Την ίδια ώρα η ΕΣΤΙΑ αποκαλύπτει συγκλονιστικές μαρτυρίες του πρώην προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος αποκαλύπτει τις απόψεις που έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εθνικά θέματα και το Κυπριακό! Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε βιβλίο που κυκλοφόρησε και περιλαμβάνει τις μαρτυρίες Αναστασιάδη, ο κ.Μητσοτάκης ήταν υπέρ της διακοπής των γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ για να ηρεμήσουν οι Τούρκοι! Επιπλέον προκύπτει ότι θεωρεί το Κυπριακό πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το βρίσκει μπροστά της η Ελλάδα!!!

Διαβάστε αποσπάσματα από το βιβλίο του Κωστή Χατζηκωστή για να καταλάβετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα:

Θα αναμένουμε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης γι ΄ αυτές τις αποκαλύψεις. Θα ζητήσει εξηγήσεις ή θα τις προσπεράσει. Όσα γράφονται είναι συγκλονιστικά και είναι σίγουρα ενάντια στην ελληνική κοινή γνώμη ,η οποία όσο κι αν δεν το πιστεύουν στο Μαξίμου ενδιαφέρεται για τα εθνικά θέματα.

Ένα ερώτημα που προκύπτει ακόμη είναι γιατί αν αυτές είναι οι απόψεις του Έλληνα πρωθυπουργού «φόρτωσε» στις πλάτες των φορολογουμένων 15 δις για εξοπλισμούς.

Είναι πολύ δυσάρεστο ανήμερα της επετείου του Μεγάλου Αγώνα της Απελευθέρωσης του 1821 να γίνονται τέτοιες αποκαλύψεις, αλλά το να παριστάνουμε ότι «δεν συμβαίνει τίποτα» είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Τό νέο τοπίο στούς τηλεοπτικούς μας σταθμούς οί όποιοι δπως μοΰ εξομολογήθηκε κορυφαίος κυβερνητικός παράγων θά διαδραματίσουν τεράστιο ρόλο στην έρμηνεία του αποτελέσματος τοΰ πρώτου γύρου των εκλογών καί στό ποΰ θά γείρει ή πλάστιγγα γιά τό πρόσωπο τοϋ πρωθυπουργού στόν δεύτερο γύρο σέ περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας είναι εξαιρετικώς σύνθετο ενδιαφέρον καί χρήζει ιδιαιτέρας αναλύσεως.

Καί τούτο διότι σέ αντίθεση μέ τό παρελθόν οί τηλεοπτικοί μας σταθμοί άκολουθώντας τό ρεύμα της παγκοσμιοποιημένης εποχής μας άνοίχτηκαν σέ διεθνείς συνεργασίες προσήλκυσαν ξένα κεφάλαια επένδυσαν σέ γειτονικές χώρες της Βαλκανικής καί ατενίζουν τό μέλλον τους καί τό μέλλον τής εύρύτερης περιοχής μέ βάση μία ευρύτερη οπτική Υπερεθνική. Οχι αμιγώς έθνική.

Έχει σημασία ότι στό μετοχικό κεφάλαιο ενός έκ τών δύο ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πού άνήκουν στόν ϊδιο επιχειρηματία μετέχει πλέον Σέρβος όλιγάρχης ό όποιος είναι τό βασικό αντίπαλο δέος τοϋ φιλορώσσου κατά βάσιν Προέδρου τής χώρας κ Βούτσιτς Έχει σημασία πού στό μετοχικό κεφάλαιο άλλου ιστορικού σταθμού της πατρίδας μας μετέχουν πλέον σχήματα άπό τήν Σαουδική Αραβία καί έπενδυτές άπό τόν Καναδά πού ποντάρουν στήν ελληνική οικονομία καί τίς προοπτικές της.

Έχει σημασία ότι ό ιδιοκτήτης τρίτου τηλεοπτικοΰ σταθμού καπνίζει ποΰρα καί γευματίζει τακτικά μέ πρέσβυ σημαντικής χώρας άλλοτε στήν Διαγώνιο τής Θεσσαλονίκης καί άλλοτε στό μπάρ Αλεξάντερ τής Μεγάλης Βρεταννίας Έχει σημασία ότι τουρκικά κεφάλαια έχουν επενδύσει σέ παραλιακό σταθμό μέ συνέπεια κάθε πρωί ή ήμέρα τών Ελλήνων νά ξεκινά μέ ήμίωρα ρεπορτάζ γιά τίς δραστηριότητες τοΰ Τούρκου Προέδρου Έρντογάν καί δευτερευόντως τοΰ Έλληνος Πρωθυπουργού.

Έχει τέλος σημασία ή προσεκτική στρατηγική πού άκολουθεΐ έναντι όλωντών κομμάτων μέ μία ελαφρά κλίση προς τήν Κυβέρνηση τηλεοπτικός σταθμός πού πέρυσι τέτοιο καιρό λόγω τών άποστάσεων πού κράτησε άπό όλους στόν πόλεμο τής Ούκρανίας κατηγορήθηκε άπό εγχώριους κεκράκτες γιά φιλοπουτινισμό. Στήν πραγματικότητα αύτό πού συμβαίνει στήν πατρίδα μας τόν τελευταίο χρόνο είναι ή ταύτιση τής νέας γεωπολιτικής άρχιτεκτονικής τής περιοχής τών Βαλκανίων τοΰ Αιγαίου καί τής εύρύτερης Μεσογείου μέ τήν εσωτερική μιντιακή άρχιτεκτονική Λαϊκώς αύτό ονομάζεται κούμπωμα συμφερόντων.

Σέ πρώτη ανάγνωση ό συσχετισμός αυτός φαίνεται πώς ευνοεί τήν Κυβέρνηση καί τόν Πρωθυπουργό ό όποιος φρόντισε συστηματικώς νά σταθεί δίπλα στούς καναλάρχες εμπράκτως όλα τά προηγούμενα χρόνια καί ευλόγως θεωρεί ότι ύπάρχουν γραμμάτια πρός εξόφλησαν. Άπό τήν ώρα όμως πού οί τηλεοπτικοί μας σταθμοί ύπηρετοΰν μέ θέρμη τήν κεντρική στρατηγική της Δύσεως γιά τήν άπεξάρτηση άπό τό ρωσσικό φυσικό άέριο ασχέτως άν τινές έκτών ιδιοκτητών τους καταγγέλλονται άπό τούς New York Times ότι διευκολύνουν τήν Μόσχα μεταφέροντας φορτία πετρελαίου της είναι άραγε έτσι; Ισχύει αύτή ή εκτίμηση;

Θά συμπεριφερθούν οί τηλεοπτικοί σταθμοί όπως αναμένει ό κύριος Μητσοτάκης μέ άμιγώς έθνικά κριτήρια ή θά υιοθετηθούν έκτός άπό έθνικά καί εύρύτερα ύπερεθνικά συμμαχικά κριτήρια; Σέ αύτές τίς περιπτώσεις συναισθηματισμοί επί συμμαχικών συμφερόντων συνήθως δεν χωρούν. Μία πρώτη ανάγνωση τοΰ νέου τοπίου μπορεί νά κάνει κάποιος άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο τά έλληνικά ΜΜΕ μετέδωσαν τήν υπόθεση τής άποκάλυψης τής Ρωσσίδας κατασκόπου Μαρίας Τσάλλα ή διαφυγή τής όποιας έξέθεσε άνεπανόρθωτα τίς Εθνικές Υπηρεσίες Πληροφοριών.

Δεδομένου ότι ή Τσάλλα καί ό σύζυγός της στήν Βραζιλία μάλλον άποκαλύφθηκαν άπό δυνάμεις μεγάλης δυτικής χώρας όχι άπό τήν ΕΥΠ ή ύπερπροβολή αύτής τής υπόθεσης άπό τά έλληνικάΜΜΕ είχε κατά βάσιν άντιρωσσικό στόχο. Κατέδειξε ότι στήν Δύση ουδείς κρυφός. Δεν είχε ειδικό ένδιαφέρον ή ελληνική Κυβέρνηση ούτε κάποιο κέρδος άπό τήν διαρκή ανακίνηση αύτής τής ύποθέσεως. Οί σύμμαχοι όμως είχαν. Ασχέτως άν οί Ρώσσοι πρόλαβαν καί προστάτευσαν τούς πράκτορες τους.

Στήν μεγάλη εικόνα τώρα άξίζει νά παρατηρήσουμε ότι οί σύμμαχοι μας άσφαλώς καί είχαν ύπέρ-έπενδύσει στό πρόσωπο τοΰ Πρωθυπουργού μέχρι τά Τέμπη άλλά μετά άπό αύτά οί ισορροπίες έχουν ελαφρώς αλλάξει Τό ζήτημα είναι ποιός μπορείνά φέρει εις πέρας τήν δουλειά.

Όπου δουλειά θεωρείταιή προσέγγιση τής Ελλάδος μέ τήν Τουρκία ή ταχεία έξόρυξη τοΰ ένεργειακοΰ πλούτου τής Μεσογείου μέσω συνεκμετάλλευσης, ό συμβιβασμός Ελλάδος Τουρκίας γιά χωρικά ύδατα εναέριο χώρο καί άποστρατιωτικοποίηση νήσων σέ βάθος πενταετίας καί έν τέλει ή χάραξη άσφαλών ενεργειακών δρόμων άπό τήν Μεσόγειο καί τό Αιγαίο πρός τά Δαρδανέλλια τήν Αλεξανδρούπολη τά Βαλκάνια καί τήν Βόρειο Εύρώπη. Όλα αύτά ύπό τόν τύπο μίας συμφωνίας-πλαισίου. Τό βασικό ερώτημα γιά τούς συμμάχους είναι ποιός Έλλην πολιτικός έχει τήν άξιοπιστία στόν λαό καί μπορεί νά εγγυηθεί.τήν επίτευξη καί ψήφιση μίας τέτοιας συμφωνίας έπ ωφελεία καί τών εθνικών καί τών συμμαχικών συμφερόντων Ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήγούμενος μονοκομματικής ή δικομματικής κυβέρνησης. Ή ΝΔ σέ συνεργασία μέ άλλα κόμματα μέ έπί κεφαλής πρωθυπουργό άλλο πρόσωπο μέσα άπότήν παράταξη καί άν ναί ποιό;

Τό νέο καταστατικό της ΝΔ πού τροποποιήθηκε έπί Μητσοτάκη ορίζει ότι όποιος άναλάβει μεταβατικό άξίωμα άποκλείεται άπό τήν διεκδίκηση τής άρχηγίας. Μία τρικομματική κυβέρνηση τήν συγκρότηση τής όποιας ό Πρωθυπουργός άπεύχεται όπως έδειξε στόν Αlpha μέ τήν άπαξιωτική αναφορά του στήν τρικομματική κυβέρνηση Σόλτς στήν Γερμανία πού κατά τόν ϊδιο πολλές φορές δέν ξέρει ποΰ πατά καί ποΰ πηγαίνει. Ή άπάντηση λοιπόν στό έρώτημα δέν μπορεί νά προεξοφληθεί άπό τώρα άκόμη καί άν ό πληγωμένος  Μητσοτάκης διατηρεί μέρος τοΰ προβαδίσματος του. Δέν μπορεί διότι καί οί άλλοι βασικοί παίκτες τών μετεκλογικών εξελίξεων, Τσίπρας, Ανδρουλάκης ,Δένδιας είναι φίλοι τών συμμάχων. Ό υπουργός Εξωτερικών τώνΗΠΑ κύριος Μπλίνκεν συνάντησε τόν άρχηγό τής άξιωματικής Αντιπολίτευσης πλήν τών κυρίων Μητσοτάκη Δένδια κατά τήν πρόσφατη έπίσκεψή του. Ό Αλέξης Τσίπρας φιλοξενείται επίσης μέ άνεση κάθε τρεις καί λίγο στό στούντιο συστημικότατων σταθμών οί σχολιαστές τών οποίων σπανίως πλέον τοΰ έπιτίθενται προσωπικώς όπως στό παρελθόν. Δεύτερον δέν μπορεί νά προεξοφληθεί σέ ποιόν συμβασιούχο πρωθυπουργό θά άνατεθεΐ ή δουλειά διότι είναι άγνωστο τό άποτέλεσμα τών έκλογών. Παρεμβάσεις μπορεί νά γίνουν στό παρασκήνιο άν οί σύμμαχοι θεωρήσουν ότι άξίζει τόν κόπο άλλά όλα έχουν καί ένα όριο δέν ζούμε στήν έποχή τοΰ Πιουριφόϋ.

Οί τηλεοράσεις λοιπόν ύπό τό νέο τους ύπερεθνικό συμμαχικό καθεστώς θά άξιολογήσουν τήν κατάσταση θά σταθμίσουν τό άποτέλεσμα καί άναλόγως θά διασώσουν ή θά άποτελειώσουν τόν κύριο Μητσοτάκη άπό τήν πρωθυπουργία μεταφέροντας τήν γενικότερη άτμόσφαιρα πού έπικρατεΐ σέ άλλα κέντρα .Ήδη ό Πρωθυπουργός άδυνατίζει όλο καί περισσότερο τήν θέση του στά διεθνή κέντρα κάθε μέρα όσο διαπιστώνεται ότιή ύποψηφιότητά του χάνει έδαφος στό έσωτερικό.

Εννοείται ότι όλα τά παραπάνω στό μέτρο πού θά συμβούν δέν είναι άκριβώς τοΰ γούστου μας .Εμεΐς θεωροΰμε ότι ό κυρίαρχος ελληνικός λαός άποφασίζει καί αυτός είναι ό κύριος τών εξελίξεων. Είναι όμως τόσο συγκλονιστικά τά διακυβεύματα σέ αύτές τίς έκλογές πέρα άπό τά έθνικά ευρωπαϊκά καί παγκόσμια πού άς είμαστε ρεαλιστές γνωρίζουμε καλά τί θά συμβεί .Ό κύριος Μητσοτάκης θά δώσει μεγάλη μάχη γιά τήν πρωθυπουργία άλλά δέν είναι άπολύτως βέβαιον ότι θά έχει αύτή τήν φορά τήν στήριξη τών συμμάχων καί τών έν Ελλάδι συνιστωσών τους. Μπορεί ναί μπορεί όχι .Όλα είναι άνοικτά. Καί γιά νά ξέρουμε ποΰ βαδίζουμε καλό είναι νά παραδεχόμαστε πώς όση αξία έχει νά διαβάζουμε τήν χώρα μας άπό μέσα πρός τά μέσα μέ βάση τά δικά μας συμφέροντα άλλη τόση άξία έχει τέτοια άποικία πού κατήντησαν τήν Ελλάδα οί πολιτικοί της νά τήν διαβάζουμε καί άπό έξω πρός τά μέσα. Μέ βάση καί τίς επιδιώξεις τών άλλων. Εννοείται ότι ή πατρίδα αξίζει μία ήγεσία πού θά βάζει τό έθνικό συμφέρον άν όχι μπροστά τούλάχιστον στήν ϊδια μοίρα μέ τό συμμαχικό. Όχι επόμενο αύτοΰ.

militaire