Facebooktwitterlinkedinmail
Tη δυνατότητα περισσότερων δήμων σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού αλλά και την κατάργηση αναστολής των προσλήψεων σε δημοτικά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, προβλέπουν δύο άρθρα του πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ.
Aιτιολογική
Άρθρο 19
Συμμετοχή περισσότερων δήμων σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού
Με την προτεινόμενη διάταξη, παρέχεται η δυνατότητα σε δήμους, στα όρια των οποίων δε λειτουργούσαν και δε λειτουργούν δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, να συμμετέχουν σε υφιστάμενες τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε όμορους δήμους ή τουλάχιστον σε δήμους που βρίσκονται εντός της ίδιας περιφέρειας. Η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία καθώς, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της παρ. 1γ του άρθρου 107 του ν. 3852/2010, η δυνατότητα συμμετοχής σε τέτοιες επιχειρήσεις περιορίζεται μόνο για τους δήμους εκείνους, στα χωρικά όρια των οποίων λειτουργούσαν αυτές ήδη, κατά την ημερομηνία εφαρμογής του ν. 3852/2010. Δεδομένου, λοιπόν, ότι δεν είναι πλέον δυνατή η σύσταση τέτοιων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα υφίσταται έντονο το ενδιαφέρον από πολλούς Δήμους να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
Λόγω της καινοφανούς αυτής ρύθμισης, η οποία εισάγει ένα νέο μοντέλο συμμετοχής σε δημοτικής επιχειρήσεις ραδιοτηλεόρασης, κρίθηκε αναγκαίο να προβλεφθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή αυτή, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών μετά την είσοδο νέων δήμων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών καθώς και η ισότιμη μεταχείριση των δήμων που συμμετέχουν σε αυτές, με σεβασμό στους σκοπούς και τη λειτουργία τους. Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων αυτών προβλέπεται ότι οι δήμοι που συμμετέχουν θα τις επιχορηγούν κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους σε αυτές, σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 4 παρ. 3 του π.δ. 25/1988. Επιπλέον, προς διασφάλισης της λειτουργικής τους ανεξαρτησίας, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των δήμων που τις επιχορηγούν. Παράλληλα, προς διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων αλλά και της αμεροληψίας των μέσων αυτών προβλέπεται η συμμετοχή στο ΔΣ τόσο εκπροσώπου των εργαζομένων όσο και εκπροσώπου της οικείας ενώσεως συντακτών.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή και άλλων δήμων στις επιχειρήσεις αυτές δε θα επηρεάσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
Ρύθμιση
Άρθρο  19
Συμμετοχή περισσότερων δήμων σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού
Οι Δήμοι επιτρέπεται να συμμετέχουν σε υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού άλλου όμορου Δήμου ή Δήμου εντός της ίδιας περιφέρειας, κατά παρέκκλιση του περιορισμού της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010. Για τη συμμετοχή του Δήμου στις επιχειρήσεις αυτές απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από οικονομικοτεχνική μελέτη που περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει ο Δήμος, βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τις εισφορές των άλλων Δήμων, θα καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης, που θα προκύπτει από το άθροισμα του κεφαλαίου της υφιστάμενης επιχείρησης και των συμμετοχών των άλλων Δήμων σε αυτό. Η συμμετοχή στην επιχείρηση, βάσει των ανωτέρω αποφάσεων, πρέπει να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου στον οποίο ανήκει η υφιστάμενη επιχείρηση, ενώ με την ίδια απόφαση τροποποιούνται και τα στοιχεία της επιχείρησης. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Συντονιστή ή τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η συμμετοχή νέου Δήμου στην εταιρεία ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν επάγεται μεταβολή της επωνυμίας, της έδρας, του σκοπού και της διάρκειας της υφιστάμενης επιχείρησης. Τα ανωτέρω μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης.
Η υφιστάμενη εταιρεία ειδικού σκοπού, μετά την είσοδο νέου Δήμου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δύναται να επιχορηγείται από όλους του συμμετέχοντες Δήμους, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους. Το ποσό της επιχορήγησης θα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για κάθε ημερολογιακό έτος, με την έγκριση του προϋπολογισμού και θα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρ. 4 του π.δ. 25/1988 (Α’ 10).
Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια της συμμετοχής των νεοεισερχόμενων Δήμων ορίζεται σε επτά (7) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, κάθε συμμετέχων Δήμος δύναται να αποχωρήσει από την επιχείρηση, μεταβιβάζοντας το ποσοστό της συμμετοχής του στους λοιπούς συμμετέχοντες στην επιχείρηση Δήμους ή σε άλλον Δήμο, υπό τις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος. Σε περίπτωση αποχώρησης Ο.Τ.Α. προ της συμπληρώσεως επτά (7) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης της πρώτης παραγράφου ή αποβολής του λόγω μη πληρωμής των επιχορηγήσεων της τρίτης παραγράφου, το μερίδιο συμμετοχής του θα προσαυξάνει τα μερίδια των υπόλοιπων Δήμων κατά το ποσοστά συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.
Το ανώτατο όργανο της επιχείρησης είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες Δήμοι, υπό την προϋπόθεση της εκ μέρους τους καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, θα συμμετέχουν ανάλογα με το ποσοστό τους στο συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης, εκπροσωπούμενοι από αντιπρόσωπο που θα ορίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την επιχείρηση, πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της. Τα μέλη του επιλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ δημάρχων, αντιδημάρχων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, ή και τρίτων προσώπων που διαμένουν μόνιμα σε έναν από τους δήμους που συμμετέχουν και έχουν διοικητική ή εργασιακή εμπειρία σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Δεν είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δήμος με δικό του εκπρόσωπο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, καθώς και εκπρόσωπος της οικείας Ένωσης Συντακτών. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Δήμο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του.
Η ευθύνη του οικείου Ο.Τ.Α., που συνιστά ή συμμετέχει στην ως άνω επιχείρηση, περιορίζεται στη συμμετοχή του στο κεφάλαιο της επιχείρησης.
Το προσωπικό της υφιστάμενης επιχείρησης διατηρείται. Η απασχόληση και άλλων προσώπων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ισχύουσα νομοθεσία για όλες τις κατηγορίες απασχολουμένων.
Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 20
Κατάργηση παρ. 8 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010
Με την παρ. 8 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 προβλέφθηκε η αναστολή των προσλήψεων ειδικά για τις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης δόθηκε η δυνατότητα, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, να αρθεί η αναστολή αυτή. Εντούτοις, ούτε από την αιτιολογική έκθεση του νόμου ούτε από κάπου αλλού προκύπτει η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα της εν λόγω αναστολής ειδικά για τις επιχειρήσεις αυτές. Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη διάταξη, προς αποκατάσταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, καταργείται η ρύθμιση αυτή ώστε να ισχύσει για τις δημοτικές αυτές επιχειρήσεις ο,τι ισχύει γενικά για τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών.
Ρύθμιση
Άρθρο 20
Η παρ. 8 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
aftodioikisi.gr